W co najlepiej gra? ?

Posted by: Balladyna

Tagged in: Untagged 

Pierwsza gra daj?ca mnóstwo emocji to star wars battlefront do pobrania, tam mo?emy dzielnie broni? ?wiata. Wchodzimy w dalek? przysz?o?? gdzie zaciera si? granica pomi?dzy ?wiatem ludzi a ?wiatem robotów. Do??czamy do ameryka?skiego wojska, mo?emy stosowa? najlepsze technologie DNI. Podczas gry mo?emy wybra? p?e? i wygl?d g?ównego bohatera. Gra zosta?a zmieniona, zamiast ?ci?le okre?lonego ci?gu misji mamy do zrobienia pojedyncze zadania, gdzie trafiamy do centrum dowodzenia. Pe?na wartkich akcji gra, która jest powszechnie dost?pna. Nast?pna gra akcji to assassin’s creed syndicate do pobrania, w wymienionej grze Max Payne 3 po raz kolejny spotykamy gry do pobrania znanego z wcze?niejszych wersji policjanta, jaki straci? ?on? z dzie?mi, ale te? nadziej? i wiar? w s?d. Niegdysiejszy oficer NYPD wprowadzi? si? do ska?onego przest?pczo?ci? Sao Paulo, by pracowa? tam jako ochroniarz jednej z bogatych rodzin. dotyczy starego Londynu, wówczas w?adz? Wiktoria, bardzo szybko dokonywa? si? rozwój gospodarczy. Wi?kszo?? wydarze? pokazanych w grze dzieje si? w Konstantynopolu, tam trzeba zmierzy? si? z armi? templariuszy, która chce zdoby? region.